Author       Xiao Yong

Design      Xiaofeng Wang, Xiaoyuan Xian, Huangyong Gang

Publisher  Fujian Art Publisher

Year          2005

Symbols for Men and Women

Design Education

Men

Women

图形男女

中央美院设计教学现场

作者   肖勇

设计   王小枫、线晓媛、黄永刚

出版   福建美术出版社

年份   二〇〇五年

→ Pour des Vins de Qualite

← Victoria de Arturo

↑  Top

辽ICP备13012421

Xiaofeng Wang, All rights reserved.